Top 99 no extension

15. mka.no
24. bio.no
25. iga.no
37. nfk.no
68. hd.no
83. okb.no
96. drm.no